شیرآلات

217 کالا

 • شیر روشویی kwc مدل کلاسیک کروم

  شیر روشویی kwc مدل کلاسیک

  شروع از : تومان۱.۶۲۰.۰۰۰
  شیر روشویی کلاسیک یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی kwc می باشد. شیر روشویی kwc مدل کلاسیک در رنگ کروم، سفید و مشکی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر حمام kwc مدل کلاسیک کروم

  شیر حمام kwc مدل کلاسیک

  شروع از : تومان۱.۷۷۰.۰۰۰
  شیر حمام کلاسیک یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی kwc می باشد. شیر حمام kwc مدل کلاسیک در رنگ کروم، سفید و مشکی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر توالت kwc مدل کلاسیک کروم

  شیر توالت kwc مدل کلاسیک

  شروع از : تومان۱.۵۸۰.۰۰۰
  شیر توالت کلاسیک یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی kwc می باشد. شیر توالت kwc مدل کلاسیک در رنگ کروم، سفید و مشکی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر روشویی kwc مدل متیس کروم

  شیر روشویی kwc مدل متیس

  شروع از : تومان۱.۶۵۰.۰۰۰
  شیر روشویی متیس یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی kwc می باشد. شیر روشویی kwc مدل متیس در رنگ کروم، سفید و مشکی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر حمام kwc مدل متیس کروم

  شیر حمام kwc مدل متیس

  شروع از : تومان۱.۶۳۰.۰۰۰
  شیر حمام متیس یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی kwc می باشد. شیر حمام kwc مدل متیس در رنگ کروم، سفید و مشکی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر توالت kwc مدل متیس کروم

  شیر توالت kwc مدل متیس

  شروع از : تومان۱.۵۵۰.۰۰۰
  شیر توالت متیس یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی kwc می باشد. شیر توالت kwc مدل متیس در رنگ کروم، سفید و مشکی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر روشویی kwc مدل مایا کروم

  شیر روشویی kwc مدل مایا

  شروع از : تومان۱.۸۱۰.۰۰۰
  شیر روشویی مایا یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی kwc می باشد. شیر روشویی kwc مدل مایا در رنگ کروم، سفید و مشکی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر حمام kwc مدل مایا کروم

  شیر حمام kwc مدل مایا

  شروع از : تومان۱.۸۱۰.۰۰۰
  شیر حمام مایا یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی kwc می باشد. شیر حمام kwc مدل مایا در رنگ کروم، سفید و مشکی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر توالت kwc مدل مایا کروم

  شیر توالت kwc مدل مایا

  شروع از : تومان۱.۵۳۰.۰۰۰
  شیر توالت مایا یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی kwc می باشد. شیر توالت kwc مدل مایا در رنگ کروم، سفید و مشکی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر روشویی kwc مدل اراتو کروم

  شیر روشویی kwc مدل اراتو

  شروع از : تومان۱.۶۶۰.۰۰۰
  شیر روشویی اراتو یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی kwc می باشد. شیر روشویی kwc مدل اراتو در رنگ کروم، سفید و مشکی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر حمام kwc مدل اراتو کروم

  شیر حمام kwc مدل اراتو

  شروع از : تومان۱.۷۶۰.۰۰۰
  شیر حمام اراتو یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی kwc می باشد. شیر حمام kwc مدل اراتو در رنگ کروم، سفید و مشکی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر توالت kwc مدل اراتو کروم

  شیر توالت kwc مدل اراتو

  شروع از : تومان۱.۵۶۰.۰۰۰
  شیر توالت اراتو یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی kwc می باشد. شیر توالت kwc مدل اراتو در رنگ کروم، سفید و مشکی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر روشویی kwc مدل کواترو کروم

  شیر روشویی kwc مدل کواترو

  شروع از : تومان۱.۶۵۰.۰۰۰
  شیر روشویی کواترو یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی kwc می باشد. شیر روشویی kwc مدل کواترو در رنگ کروم، سفید و مشکی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر حمام kwc مدل کواترو کروم

  شیر حمام kwc مدل کواترو

  شروع از : تومان۱.۸۶۰.۰۰۰
  شیر حمام کواترو یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی kwc می باشد. شیر حمام kwc مدل کواترو در رنگ کروم، سفید و مشکی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر توالت kwc مدل کواترو کروم

  شیر توالت kwc مدل کواترو

  شروع از : تومان۱.۶۴۰.۰۰۰
  شیر توالت کواترو یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی kwc می باشد. شیر توالت kwc مدل کواترو در رنگ کروم، سفید و مشکی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر روشویی kwc مدل زئوس کروم

  شیر روشویی kwc مدل زئوس

  شروع از : تومان۱.۶۵۰.۰۰۰
  شیر روشویی زئوس یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی kwc می باشد. شیر روشویی kwc مدل زئوس در رنگ کروم، سفید و مشکی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر حمام kwc مدل زئوس کروم

  شیر حمام kwc مدل زئوس

  شروع از : تومان۱.۷۸۰.۰۰۰
  شیر حمام زئوس یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی kwc می باشد. شیر حمام kwc مدل زئوس در رنگ کروم، سفید و مشکی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر توالت kwc مدل زئوس کروم

  شیر توالت kwc مدل زئوس

  شروع از : تومان۱.۵۶۰.۰۰۰
  شیر توالت زئوس یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی kwc می باشد. شیر توالت kwc مدل زئوس در رنگ کروم، سفید و مشکی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر روشویی kwc مدل زو کروم

  شیر روشویی kwc مدل زو

  شروع از : تومان۱.۶۵۰.۰۰۰
  شیر روشویی زو یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی kwc می باشد. شیر روشویی kwc مدل زو در رنگ کروم، سفید و مشکی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر حمام kwc مدل زو کروم

  شیر حمام kwc مدل زو

  شروع از : تومان۱.۷۸۰.۰۰۰
  شیر حمام زو یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی kwc می باشد. شیر حمام kwc مدل زو در رنگ کروم، سفید و مشکی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر توالت kwc مدل زو کروم

  شیر توالت kwc مدل زو

  شروع از : تومان۱.۵۹۰.۰۰۰
  شیر توالت زو یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی kwc می باشد. شیر توالت kwc مدل زو در رنگ کروم، سفید و مشکی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر ظرفشویی kwc مدل ورونا کروم

  شیر ظرفشویی kwc مدل ورونا

  شروع از : تومان۱.۹۵۰.۰۰۰
  شیر ظرفشویی ورونا یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی kwc می باشد. شیر ظرفشویی kwc مدل ورونا در رنگ کروم، سفید و مشکی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر روشویی kwc مدل ورونا کروم

  شیر روشویی kwc مدل ورونا

  شروع از : تومان۱.۴۹۰.۰۰۰
  شیر روشویی ورونا یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی kwc می باشد. شیر روشویی kwc مدل ورونا در رنگ کروم، سفید و مشکی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر ظرفشویی kwc مدل ورونا کروم

  شیر حمام kwc مدل ورونا

  شروع از : تومان۱.۸۳۰.۰۰۰
  شیر حمام ورونا یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی kwc می باشد. شیر حمام kwc مدل ورونا در رنگ کروم، سفید و مشکی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر توالت kwc مدل ورونا کروم

  شیر توالت kwc مدل ورونا

  شروع از : تومان۱.۹۵۰.۰۰۰
  شیر توالت ورونا یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی kwc می باشد. شیر توالت kwc مدل ورونا در رنگ کروم، سفید و مشکی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر ظرفشویی kwc مدل ریتا کروم

  شیر ظرفشویی kwc مدل ریتا

  شروع از : تومان۱.۸۰۰.۰۰۰
  شیر ظرفشویی ریتا یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی kwc می باشد. شیر ظرفشویی kwc مدل ریتا در رنگ کروم، سفید و مشکی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر روشویی kwc مدل ریتا کروم

  شیر روشویی kwc مدل ریتا

  شروع از : تومان۱.۴۳۰.۰۰۰
  شیر روشویی ریتا یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی kwc می باشد. شیر روشویی kwc مدل ریتا در رنگ کروم، سفید و مشکی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.
 • شیر حمام kwc مدل ریتا کروم

  شیر حمام kwc مدل ریتا

  شروع از : تومان۱.۶۳۰.۰۰۰
  شیر حمام ریتا یکی از محصولات شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی kwc می باشد. شیر حمام kwc مدل ریتا در رنگ کروم، سفید و مشکی موجود می باشد. توضیحات کامل این محصول در پایین این صفحه قسمت (اطلاعات بیشتر) و (توضیحات) درج شده است.

شیرآلات

در گذشته از شیرآلات بهداشتی و ساختمانی تنها به منظور توزیع آب استفاده می شد اما امروزه از شیرآلات برای روح بخشیدن به فضای بهداشتی و زیبایی خانه و دکوراسیون استفاده می گردد.

از آنجایی که شیرآلات دائم در معرض فشار آب و رطوبت قرار دارند پس دقت در انتخاب شیرالات می تواند نقش موثری در فضای طراحی و ماندگاری محصول داشته باشد.

شیرآلات ساختمانی معمولا دارای ست 4 تیکه شیر حمام ، شیر توالت ، شیر روشویی و شیر ظرفشویی می باشد. همچنین شیرآلات از نظر نصب به دو دسته شیرآلات توکار و شیرآلات روکار تقسیم میشوند.

شیرآلات بهداشتی

امروزه انتخاب شیرآلات بهداشتی ساختمان به امر مهمی تبدیل شده در نظر داشته باشید انتخاب صحیح شیرآلات می تواند در سلامتی شما تاثیر گذار باشد.شیرآلات اکثرا از آلیاژ برنج ساخته شده اند.در بدنه شیرآلات مقداری سرب وجود دارد که می واند به سلامتی شما ضرر برساند.پس سعی کنید در موقع انتخاب و خرید شیرآلات به این مساله دقت کنید که به سلامتی شما آسیبی نرسد.

همچنین شیرالات بهداشتی دارای طیف بسیار وسیعی از رنگ ها، مدل ها و برند ها می باشد که شما می توانید طبق سلیقه خود شیرآلات خود را انتخاب کرده تا ظاهری جذاب و زیبا به سرویس ها و دکوراسیون خود ببخشید.

قیمت شیرآلات

قیمت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی نسبت به برند ، مدل ، رنگ و ویژگی های بسیار دیگری متفاوت میباشد.

همچنین کیفیت مجصولات، آلیاژ مورد استفاده برای تولید ، نوع رنگ کاری ، کارتریج و وزن خالص محصول می تواند تعین کننده قیمت محصول باشد. برای انتخاب شیرآلات مناسب سعی کنید مشخصه قیمت را ملاک خود قرار ندهید تا شیرآلات با کیفیت و مناسب تهیه نمایید تا برای شما ماندگاری و بازدهی مناسبی داشته باشد.

خرید شیرآلات

خرید شیرآلات بهداشتی در فروشگاه آکونیل فیدار به دو صورت حضوری و اینترنتی (آنلاین) ممکن می باشد. شما می توانید برای خرید شیرآلات به صورت حضوری به آدرس درج شده در صفحه تماس با ما مراجعه نموده تا به صورت حضوری هم امکان مشاهده محصولات را داشته باشید و همینطور کارشناسان فروش به صورت حضوری شما را راهنمایی کنند تا خریدی مطمن و هوشمندانه داشته باشید.

در صورت تمایل به خرید اینترنتی شیرآلات نیز می توانید برای کسب راهنمایی با شماره تماس درج شده در در قسمت ارتباط با ما تماس حاصل نموده تا کارشناسان فروش تمام راهنمایی های لازم را خدمت شما ارائه دهند و پس از انجام مشاوره شما میتوانید خریدی آسان و مطمئن را به صورت آنلاین و اینترنتی داشته باشید.

خرید آنلاین شیرآلات خدمت جدیدی از سوی فروشگاه آکونیل فیدار می باشد که با ارائه بهترین خدمات ، گارانتی ، ضمانت اصالت کالا و ارسال سریع و به موقع سفارشات سعی کرده ایم تا خریدی رضایت بخش را برای شما رقم بزنیم.

پرفروش ترین شیرآلات

شیرآلات بهداشتی و ساختمانی در فروشگاه آکونیل فیدار در برندهای ایرانی و خارجی موجود و قابل عرضه می باشد.پرفروش ترین شیرآلات در حال حاظر در برند های شیرآلات ایرانی شامل برند های زیر می باشند.

شیرآلات ایرانی

 • شیرآلات شودر

شرکت شیرآلات شودر (شرکت شیرالات بهداشتی و ساختمانی شودر ) فعالیت خود را از سال 1370 در زمینه طراحی و تولید شیرآلات ساختمانی و بهداشتی شروع کرد و تا به امروز سهم بزرگی از بازار شیرآلات را نسیب این شرکت کرده است.

شرکت شیرآلات شودر با توجه بر تمام جزئیات طراحی از لحاظ کیفیت و زیبایی باعث شد تا سهم و جایگاه ویژه ای در بازار برای شرکت شودر تدارک بیند.

 • شیرآلات kwc

شیرآلات kwc کی دبلیو سی یکی از شرکت های موفق و نامدار در صنعت تولید شیرآلات بهداشتی و ساختمانی می باشد.محصولات شیرالات kwc با تکنولوژی و دستگاه های بروز سوئیسی تولید میشود و این شرکت تحت لیسانس شرکت kwc سوئیس می باشد. هم اکنون شرکت kwc در سوئیس زیر مجموعه شرکت franke می باشد.

این شرکت فعالیت خود را از سال 1363 شروع کرده و تا کنون با کسب استاندارد ها و گواهینامه های مختلف معتبر، باعث درخشش کارنامه خود شده است.

 • شیرآلات راسان

شرکت شیرآلات راسان (شرکت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی ماهسان پویا) با بیش از 2 دهه فعالیت در زمینه تولید و طراحی شیرآلات بهداشتی همچنان سعی بر تولید محصولات خاص ایرانی با رویکرد و ارائه کیفیت آلمانی را دارد.

کیفیت، طراحی خاص، استفاده از مواد درجه یک و مرغوب، رعایت اصول استاندارد های ISO و استاندارد های بهداشتی باعث شد تا شیرآلات راسان به یکی از رقیبان جدی شیرآلات خارجی و وارداتی دیگر تبدیل شود.کیفیت، زیبایی، نوآوری از شعارهای اولیه این شرکت بود.

 • شیرآلات قهرمان

کارخانه شیرآلات قهرمان یکی از پیشـتازان در عرصه تولید شیرآلات بهداشتی ساختمانی و لوازم و تجهیزات حمام و شیرآلات الکترونیکی و بیمارستانی است.محصولات این کارخانه با بهره گیری از نیروهای متخصص و ماشــین آلات روز دنیا تولیــد شــده و همچنیــن دارای استانداردهای بین المللی می باشد.

شیرآلات قهرمان از اوایل دهه پنجاه خورشیدی فعالیت خود را شروع کرد و هم اکنون با داشتن بیش از 3 هزار نیروی کار سعی کرده تا بتواند بهترین خدمات را به مشتریان خود ارائه دهد.

همچنین در بخش شیرآلات خارجی شامل برند های زیر میباشد.

شیرآلات خارجی

 • گروهه ( Grohe )

شیرآلات گروهه Grohe یکی از پیشگامان تولید شیرآلات در آلمان است که دارای بهترین کیفیت را می باشد.

مجموعه شیرالات بهداشتی گروهه، انتخاب گسترده ای از سبک ها در طراحی را به وجود آورده است تا انتخاب مشتری را آسان نماید. شیرالات بهداشتی گروهه در 2 نوع روکار و توکار می باشد که در طراحی و دکوراسیون سرویس بهداشتی و حمام نقش بسزایی را ایفا می کند.

 • هانس گروهه ( HansGrohe )

شیرآلات هانس گروهه Hansgrohe در سال 1901 توسط یکی از پیشگامان تولید شیرآلات نصبی، شخصی به نام هانس گروهه در آلمان تاسیس گردید.

این شرکت به عنوان یک شرکت پیشرو برای اولین بار در سال 1928 اقدام به دوش دستی نمود که مورد استقبال عموم مردم قرار گرفت.

خرید عمده شیرآلات

در فروشگاه آکونیل فیدار فروش شیرآلات به صورت خرده و عمده ( پخش شیرآلات ) عرضه می شود. همکاران و انبوه سازان و خریداران عمده می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه تسویه در خرید های عمده، تخفیفات و ارسال سفارشات میتوانند با شماره 02188060001 تماس حاصل نموده تا از شرایط فروش عمده مطلع شوند.

فروشگاه آکونیل فیدار مرکز فروش شیرآلات به صورت تخصصی و دارای کاملترین مدل ها و پنل های لوازم بهداشتی ساختمان با بهترین قیمت و تخفیف همراه با ضمانت کالا و گارانتی می باشد.

تمامی شیرآلات بهداشتی و ساختمانی در فروشگاه آکونیل فیدار دارای ضمانت و گارانتی کارخانه بوده تا شما هیچگونه نگرانی نسبت به خرابی یا مشکل دار بودن شیرآلات نداشته باشید.