....ما داریم برا بهتر شدنمون یه کارایی میکنیم، اما زود برمیگردیم

Construction work in progress

... :)ممنون که منتظر ما میمونین تا برگردیم